Informace o nás

                                                                                                                     

Lawn Tennis Club Veselí nad Moravou se snaží o vytvoření vhodných podmínek pro aktivní trávení volného času tenisových hráčů i široké sportovní veřejnosti.  Významnou součástí klubu je rekreační tenis, který je zastoupen v soutěži družstev a slouží i k navazování a upevňování vztahů na úrovni osobní i obchodní. Hlavním cílem klubu je vytvořit podmínky a atmosféru pro kvalitní sportovní výkony i pro příjemné místo odpočinku. V areálu nejdete kromě krásného prostředí šest antukových kurtů, šatny, sprchy a sociální zázemí.

 

V klubovně vás čeká občerstvení i studená kuchyně. U správce si můžete nechat vyplést raketu, zakoupit omotávky i míče, nebo si tenisové vybavení vypůjčit. Tenisové dvorce lze pronajmout, a to jak pro osobní využití, tak i pro pořádání firemních turnajů.

 

K výuce tenisu přijímáme děti již od 8 let (tenisová školička). 

V současnosti nabízíme bezplatné členství pro děti do 15-ti let.

Kontakt na telefonu 737 099 991, email info@ltc-veseli.cz.

 

 

Více informací na klubovém webu www.ltc-veseli.cz .

 

Odkaz na fotogalerii na stránkách https://ltcveseli.rajce.idnes.cz/

 

 

 

 

 STANOVY

Lawn tennis club Veselí nad Moravou

Část první

Všeobecná ustanovení

 1. Lawn tennis club Veselí nad Moravou je dobrovolným sdružením občanů provozujících tělovýchovu, sport, organizační, osvětovou a hospodářskou činnost.
 2. Názvem tohoto klubu je Lawn tennis club Veselí nad Moravou
 3. Sídlem Lawn tennis club je Zámecká 94, 698 01 Veselí nad Moravou

Poslání klubu

 1. Sdružovat občany ke sportovní činnosti.
 2. Podílet se na mimoškolní výchově dětí a mládeže v oblasti sportu.
 3. Rozvíjet a popularizovat tenis, včetně závodní činnosti.
 4. Budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá.
 5. Vést členy k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury vůbec.

Členství

 1. Členství v klubu je dobrovolné
 2. O získání členství rozhoduje výkonný výbor klubu. Je-li rozhodnuto o přijetí, vzniká členství zaplacením vstupního poplatku a členského příspěvku. V opačném případě se může uchazeč odvolat k valné hromadě, která rozhodne s definitivní platností.

Zánik členství

 1. Úmrtím člena.
 2. Vystoupením z klubu.
 3. Zrušením členství pro neplnění členských povinností.
 4. Vyloučením na základě rozhodnutí valné hromady.

Práva a povinnosti členů klubu

 1. Členové mají právo:
  1. účastnit se valných hromad klubu a hlasovat o všech projednávaných otázkách
  2. volit a být voleni do výkonného výboru a revizní komise klubu
  3. obracet se s dotazy, návrhy a stížnostmi na výkonný výbor klubu
  4. požívat výhod členů klubu a podílet se na užívání společných věcí a zařízení v rozsahu a způsobem upraveným rozhodnutím výkonného výboru
  5. účastnit se akcí organizovaných klubem
  6. vystoupit z klubu
  7. platit roční členský příspěvek

Část druhá

Orgány klubu

Orgány klubu jsou:

 1. valná hromada
 2. výkonný výbor
 3. revizní komise

 Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem klubu
 2. Valnou hromadu svolává výkonný výbor klubu, nejméně jednou ročně anebo mimořádně, požádá-li o to alespoň třetina členů klubu. Valná hromada je usnášeníschopná rozhodnutím nadpoloviční většiny přítomných členů
 3. Valná hromada rozhoduje o všech záležitostech klubu, zejména:
 4. o vzniku a zániku klubu, v případě zániku o majetkovém vypořádání
 5. o přijetí a změnách stanov klubu
 6. volí výkonný výbor a revizní komisi klubu
 7. schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku klubu, schvaluje rozpočet klubu a výši příspěvků a vstupních poplatků členů klubu
 8. stanovuje hlavní směry činnosti klubu pro příští období
 9. o nakládání s HIM podle zákona o daních z příjmů

Výkonný výbor

 1. Výkonný výbor řídí činnost klubu mezi valnými hromadami.
 2. Výkonný výbor je volen valnou hromadou.
 3. Počet členů výkonného výboru je stanoven valnou hromadou.
 4. Výkonný  výbor volí na ustavující schůzi ze svého středu předsedu a ostatní funkcionáře.
 5. Schůze výkonného výboru svolává předseda nejméně  jednou za dva měsíce, mimo sezónu podle potřeby. Výkonný výbor zajišťuje plnění všech úkolů klubu, pokud nepatří do kompetence valné hromady. Hospodaří se svěřeným majetkem v souladu se stanovami klubu.
 6. Výkonný výbor je schopen se usnášet je-li přítomna nejméně polovina členů.
 7. Mimořádné a neodkladné záležitosti může zařídit předseda nebo hospodář klubu s dodatečným schválením výkonného výboru.
 8. Výkonný výbor podává zprávy o své činnosti valné hromadě, které je zodpovědný.
 9. Výkonný výbor zabezpečuje plnění usnesení valné hromady.
 10. Funkční období výkonného výboru stanoví valná hromada.

Revizní komise

 1. Revizní komise je dozorčím orgánem klubu, nezávislým na výkonném výboru.
 2. Revizní komise je volena valnou hromadou. Na ustavující schůzi volí ze svého středu předsedu.
 3. Počet členů revizní komise je stanoven valnou hromadou.
 4. Revizní komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou za půl roku. Provádí revizi hospodaření klubu minimálně jedenkrát ročně..
 5. O výsledcích své činnosti informuje revizní komise výkonný výbor. Souhrnnou písemnou zprávu předkládá valné hromadě, jíž je za plnění svých úkolů odpovědná. Předseda revizní komise má právo zúčastňovat se zasedání výkonného výboru s hlasem poradním. Na všechny schůze výkonného výboru musí být předseda revizní komise zván.
 6. Funkční období revizní komise stanoví valná hromada.

Část třetí

Společná a závěrečná ustanovení

Hospodaření a majetek klubu

 1. Klub hospodaří podle vlastního rozpočtu.
 2. Klub sestavuje vlastní rozpočet a účetní závěrku a podává daňové přiznání dle příslušných předpisů.
 3. Klub získává finanční prostředky zejména:
  1. z členských příspěvků a vstupních poplatků
  2. z výnosů vlastního hospodaření (pronájem dvorců)
  3. z grantů místně příslušných municipalit
  4. z příspěvků a dotací od sportovních svazů
  5. z dalších zdrojů (sponzorské dary, reklama)
 4. Výši členských příspěvků a vstupního poplatku stanovuje valná hromada.

Právní způsobilost klubu a jeho orgánů

 1. Klub vystupuje v právních vztazích svým jménem a na svou odpovědnost.
 2. Jménem klubu jedná, vyjma kompetencí v pravomoci valné hromady, ve všech věcech předseda, případně hospodář.
 3. Oprávnění jednat jménem klubu vzniká též na základě plné moci. Plná moc musí být písemná s vymezením rozsahu zmocnění.